top of page

Sekretesspolicy

Här under följer vår policy för sektretess (GDPR)

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 2020-09-02

Denna sekretesspolicy beskriver hur

Krokoms Elektriska AB hanterar dina personuppgifter på vår webbplats, vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina uppgifter och de rättigheter du har beträffande dina personuppgifter.


I. Introduktion

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss. Därför behandlar vi dina personuppgifter enligt bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter och datasäkerhet.


II. Namn och adress till personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvariga som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter för den här webbplatsen är

Krokoms Elektriska AB
Krokomsporten
835 32 Krokom

Telefon: +4664010720

E-post: krokom@elon.se

Kontakta dataskyddsombudet: krokom@elon.se


III. Allmän information om behandling av personuppgifter

Såvida inget annat anges samlar Krokoms Elektriska AB in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla denna webbplats och säkerställa att den fungerar som den ska.

Om vi har ditt samtycke för behandling av personuppgifter finner du den juridiska grunden för behandlingen i artikel 6, paragraf 1, punkt a i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Om vi samlar in personuppgifter för att verkställa ett avtal mellan dig och Krokoms Elektriska AB utgör artikel 6, paragraf 1, punkt b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) den juridiska grunden för behandlingen.Detta gäller även där behandling krävs för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Krokoms Elektriska AB är föremål för, utgör artikel 6, paragraf 1, punkt c i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) den juridiska grunden för behandlingen.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda dina eller en annan persons grundläggande intressen finner du den juridiska grunden för behandlingen i artikel 6, paragraf 1, punkt d i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Om behandlingen är nödvändig för Krokoms Elektriska AB eller en tredje parts berättigade intressen och där sådana intressen inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter, utgör artikel 6, paragraf 1, punkt f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) den juridiska grunden för behandlingen.

Vi begränsar behandlingen av, eller raderar, personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte i vilket de samlades in eller på annat sätt behandlades, om inte lagstadgade lagringsperioder kräver att uppgifterna behålls.


IV. Behandling av dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (artikel 6, paragraf 1, punkt f i den allmänna dataskyddsförordningen [GDPR])

Vi samlar in vissa uppgifter om din enhet varje gång du besöker våra webbplatser.

Följande uppgifter samlas in och loggas i våra system:

 • webbläsarens typ och version

 • operativsystemet på din enhet

 • din internetleverantör

 • din enhets IP-adress

 • datum och tid då vår webbplats besöktes

 • webbplatser som du besöker vår webbplats från

 • webbplatser som du besöker från vår webbplats.


Vi loggar uppgifterna i 7 dagar för att säkerställa funktionerna på vår webbplats och säkerheten i våra IT-system (i händelse av missbruk) och för att hjälpa oss att felsöka vår webbplats.

Loggfilerna blir anonyma efter 7 dagar och kan då inte längre användas för att identifiera dig.


V. Kontaktformulär (artikel 6, paragraf 1, punkt a i den allmänna dataskyddsförordningen [GDPR])

Vi tillhandahåller ett kontaktformulär på vår webbplats som du kan använda för att skicka förfrågningar och anspråk.

Följande uppgifter samlas in och lagras:

 • e-postadress

 • efternamn, förnamn

 • titel

 • språk/land

 • valfritt: kontaktuppgifter (adress, telefonnummer)

 • datum och tid för registrering

 • innehållet i ditt meddelande.


Vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke att vi får kontakta dig och för att behandla dina förfrågningar och anspråk.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs för syftet i vilket de samlades in. Detta sker som regel när behandlingen av din förfrågan har slutförts. Tillämplig lag kan kräva en längre kvarhållning av uppgifterna om din förfrågan gäller defekter i en produkt eller garantier.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du gör det raderar vi dina personuppgifter. Observera att vi då inte längre kan behandla din förfrågan.


VI. Registrering för nyhetsbrev (artikel 6, paragraf 1, punkt a i den allmänna dataskyddsförordningen [GDPR])

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samtycker du till att Krokoms Elektriska AB skickar information till dig om våra produkter och tjänster, samt information om evenemang och marknadsföringskampanjer.

Vi samlar in följande uppgifter vid registrering:

 • e-postadress

 • efternamn, förnamn

 • titel

 • språk/land

 • datum och tid för registrering.


Vi använder endast din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev till dig. De ytterligare uppgifterna som samlats in används för att anpassa nyhetsbrevet och styrka din registrering.

Vi lagrar dina uppgifter tills du tar tillbaka ditt samtycke. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i respektive nyhetsbrev.


VII. krokomsel.COM kundportal (artikel 6, paragraf 1, punkt b i den allmänna dataskyddsförordningen [GDPR])

Du har möjlighet att registrera dig som ny kund eller logga in på krokomsel.com, vår kundportal för registrerade kunder där du kan kontakta och/eller boka en tekniiker online. Information kring hur din persondata behandlas på krokomsel.com kan du finna under respektive integritetspolicy.


VIII. Delning av dina personuppgifter

I nuläget delar vi inte dina personuppgifter med någon annan aktör

IX. Behandling av dina personuppgifter utanför EU

Kommer inte att ske i nuläget.


X. Dina rättigheter

Om vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter gentemot Krokoms Elektriska AB baserat på tillämplig lag. I egenskap av registrerad person har du i synnerhet följande rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR):

Rätt till åtkomst (artikel 15 i GDPR)
Du har rätt att när som helst få en bekräftelse från oss huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. Därtill förser vi dig, på din begäran, med information om varför vi behandlar dina uppgifter, vilka kategorier av uppgifter vi behandlar, hur länge vi lagrar dina uppgifter, uppgifternas ursprung (om de inte tillhandahölls direkt av dig) och, i förekommande fall, mottagarna som vi överför dina uppgifter till. Om du begär det förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)
Du har rätt att rätta till eller komplettera dina personuppgifter i den mån dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Vi rättar då till uppgifterna utan dröjsmål.

Rätt till radering (artikel 17 i GDPR)
Du kan begära att dina personuppgifter raderas av följande anledningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för syftet i vilket de samlades in eller på annat sätt behandlades.

 • Du tar tillbaka ditt samtycke och det finns ingen annan juridisk grund för behandlingen.

 • Du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter och det finns inga legitima skäl som åsidosätter detta eller så motsätter du dig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

 • Personuppgifterna har inte behandlats enligt lag.

 • Radering av personuppgifter krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet som Krokosm Elektriska AB har.

 • Uppgifterna samlades in baserat på samtycke från ett barn.


Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR)
Du kan kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter enligt följande krav:

 • Om du ifrågasätter att uppgifterna är korrekta och ger oss tid att kontrollera detta.

 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig en radering av dina personuppgifter och begär istället en begränsning av deras användning.

 • När vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 • Då du har motsatt dig behandlingen och den inte har fastställts ännu, om våra legitima skäl åsidosätter dina.


Om behandlingen begränsades baserat på ovan nämnda krav kommer vi att informera dig om detta innan begränsningen hävs.

Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)
Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, eller om den krävs för att verkställa ett avtal mellan dig och Krokoms Elektriska AB, har du rätt att få dina personuppgifter från Krokoms Elektriska AB i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Om du begär detta överför vi uppgifterna direkt till den personuppgiftsansvariga, om det är tekniskt möjligt.

Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR)
Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter när som helst om behandlingen är baserad på ditt samtycke eller Krokoms Elektriska AB´s eller en tredje parts berättigade intresse. Om detta sker kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida det inte finns starka legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen krävs för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Ta tillbaka samtycke
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Om du tar tillbaka ditt samtycke påverkas inte lagligheten i tidigare behandling som skett med ditt samtycke.

Kontakt
Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor rörande dataskydd hos Krokoms Elektriska AB kan du använda vårt kontaktformulär eller skicka ett e-postmeddelande till krokom@elon.se.

Rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten
Krokoms Elektriska AB tar dina förfrågningar på största allvar och vi arbetar för att hjälpa dig med alla dina bekymmer. Om du inte är nöjd med vårt arbete har du rätt att lämna ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet när som helst.


XI. Ändringar

Vi kan göra ändringar i denna sekretesspolicy med jämna mellanrum. Alla ändringar kommer att publiceras på den här webbplatsen. Du hittar datumet för den senaste uppdateringen i början av denna sekretesspolicy.

bottom of page